Informace o zpracování osobních údajů

0 Menu Hledat

Obchodní společnost HABITAT,a.s., IČO: 25582020,
se sídlem V. Nezvala 977, Náměšť nad Oslavou, 675 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 3134
(dále jen „naše společnost“ nebo „my“)

jakožto provozovatel internetového obchodu na webové stránce umístěné na URL adrese www.habitat-cz.cz uchovává a zpracovává osobní údaje svých zákazníků v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro účely splnění objednávky, tedy pro realizaci kupní smlouvy se zákazníkem, prověření důvěryhodnosti a platební morálky zákazníků, vymáhání práv z kupní smlouvy, pro účely správy uživatelského účtu, provozování informačního systému internetového obchodu a pro účely našich marketingových aktivit, zejména zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících s naším zbožím a službami.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa doručení, adresa fakturační, identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu zpracování a zákazník může kdykoliv využít svého práva na výmaz osobních údajů z naší databáze.

Zákazníci jsou povinni své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu nás informovat o změně ve svých osobních údajích.

Při zpracování dat postupujeme tak, aby data byla chráněna a našim zákazníkům nebyla způsobena žádná újma. Veškeré osobní údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána pouze elektronicky na serveru, který je naším vlastnictvím, je umístěn v prostorách naší společnosti a je zabezpečen heslem. Pokud nějaké osobní údaje obdržíme v listinné podobě, jsou neprodleně převedeny do elektronické podoby a listina je skartována.

Osobní údaje, které nám zákazníci při nákupu poskytnou, jsou důvěrné, a nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma případů, kdy je to nezbytné, např. při doručování objednaného zboží. Pokud jsou osobní údaje poskytovány v nezbytných případech dalším zpracovatelům, správce prohlašuje, že má se všemi zpracovateli podepsanou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Jako naši zákazníci máte následující práva

 1. právo vznést námitku proti zpracování a právo na výmaz osobních údajů
  Pokud si přejete, abychom odstranili Vaše osobní údaje, kontaktujte nás na adrese HABITAT, a.s, V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou, nebo na emailové adrese gdpr@habitat-cz.cz. Na Vaši žádost budou osobní údaje z naší databáze vymazány a naše společnost je nadále nebude zpracovávat, pokud pro to již neexistuje žádný zákonný důvod.
 2. právo na přístup ke svým osobním údajům
  Pokud o to požádáte, sdělíme Vám, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, sdělíme Vám podrobnosti zpracování a umožníme Vám přístup k těmto údajům.
 3. právo na opravu osobních údajů
  Máte právo žádat, abychom opravili nepřesné osobní údaje, které u Vás evidujeme, a právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 4. právo na přenositelnost údajů
  Za podmínek stanovených právním předpisem máte právo žádat o poskytnutí osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci údajů.
 5. právo odhlásit se ze zasílání newsletteru
  Každá emailová zpráva, kterou Vám zasíláme, obsahuje odkaz „zrušit zasílání newsletteru“. Po kliknutí na tento odkaz a potvrzení bude Vaše emailová adresa vyřazena z databáze pro zasílání newsletteru.

V Náměšti nad Oslavou dne 21.5.2018